Category2

Akvakulture

  • Grana obuhvata uzgoj i lov vodenih organizama (riba, školjki, mekušaca, biljaka, krokodila, vodozemaca i sl.) uz korišćenje raznih postupaka za poboljšanje prinosa tih organizama u odnosu na mogućnosti u prirodnom okruženju (npr. ishrana i zaštita od drugih životinja i sl.).
  • Gajenje se odnosi na mlade i odrasle jedinke. Uzgoj i ubiranje vodenih organizama može se odvijati u privatnom i državnom vlasništvu.
Category1
Category3