Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom

Finansijske i robne berze

Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

Upravljanje fondovima

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom

Obuhvata:

  • operacije na finansijskom tržištu za račun drugih lica (na primer, usluge prodajnih agenata za akcije i jedinice investicionih fondova)
  • brokerske usluge u vezi s hartijama od vrednosti sa ciljem povezivanja prodavaca i kupaca određenog finansijskog instrumenta i srodne aktivnosti
  • brokerske usluge u vezi s berzanskom robom i robnim zapisima
  • usluge menjačnica itd.

Ne obuhvata:

  • dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun, del. 64.99
  • investiciono (portfolio) upravljanje na bazi provizije ili ugovorene naknade, del. 66.30