Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

Državna uprava, ekonomska i socijalna politika

Delatnost državnih organa

Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije

Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Obavezno socijalno osiguranje

Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Delatnost državnih organa

Obuhvata:

 • zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa na svim nivoima
 • vođenje i nadzor fiskalnih poslova:
  • rad poreskih organa
  • naplatu carina i poreza i praćenje primene poreskih propisa
  • upravu carina
 • izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima:
  • prikupljanje, naplaćivanje i kontrolisanje trošenja novca
 • upravljanje istraživačko-razvojnom politikom i fondovima namenjenim za te svrhe
 • upravljanje ekonomskim i društvenim razvojem i statističkim poslovima na svim nivoima

Ne obuhvata:

 • upravljanje zgradama koje država poseduje ili uzima u zakup, del. 68.2 i 68.3
 • upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje kvaliteta života pojedinaca i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.12
 • upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, del. 84.13
 • upravljanje istraživanjima i razvojem povezanim sa odbranom i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.22
 • rad državnih arhiva, del. 91.01