Category2

Delatnost državnih organa

 • Obuhvata:
 • -zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa na svim nivoima
 • -vođenje i nadzor fiskalnih poslova:
 • *rad poreskih organa
 • *naplatu carina i poreza i praćenje primene poreskih propisa
 • *upravu carina
 • -izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima:
 • *prikupljanje, naplaćivanje i kontrolisanje trošenja novca
 • -upravljanje istraživačko-razvojnom politikom i fondovima namenjenim za te svrhe
 • -upravljanje ekonomskim i društvenim razvojem i statističkim poslovima na svim nivoima
 • Ne obuhvata:
 • -upravljanje zgradama koje država poseduje ili uzima u zakup, del. 68.2 i 68.3
 • -upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje kvaliteta života pojedinaca i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.12
 • -upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, del. 84.13
 • -upravljanje istraživanjima i razvojem povezanim sa odbranom i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.22
 • -rad državnih arhiva, del. 91.01
Category1
Category3