Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Delatnosti udruženja

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Delatnost političkih organizacija

Delatnost verskih organizacija

Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca

Delatnost sindikata

Ostale lične uslužne delatnosti

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Obuhvata:

 • aktivnosti organizacija koje nisu u direktnoj vezi sa političkim strankama, iako se bave javnim pitanjima i ciljevima i utiču na javno obrazovanje, ispoljavaju politički uticaj, prikupljaju sredstva itd.:
  • građanske inicijative ili protestni pokreti
  • ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine
  • organizacije koje potpomažu društvenu zajednicu i obrazovne ustanove, na drugom mestu nepomenute
  • organizacije za zaštitu i unapređenje položaja posebnih grupa, na primer, etničkih i manjinskih grupa
  • patriotska udruženja, uključujući i udruženja boraca
 • udruženja potrošača
 • udruženja automobilista
 • udruženja sa svrhom društvenog zbližavanja (npr. rotari klubovi, masonske lože itd.)
 • omladinske organizacije, udruženja mladih, studentske organizacije, klubovi i bratstva itd.
 • udruženja za bavljenje kulturnim ili rekreativnim aktivnostima ili hobijem (osim sporta i igara), npr. pesnički, književni i čitalački klubovi, istorijski klubovi, klubovi za film i fotografiju, muzički i umetnički klubovi, klubovi zanatlija i kolekcionara, društveni klubovi, karnevalski klubovi, itd.
 • pružanje pomoći i davanje donacija od strane organizacija na bazi učlanjenja i drugih organizacija

Ne obuhvata:

 • dobrotvorne aktivnosti kao što je prikupljanje novčanih sredstava namenjenih socijalnom radu, del. 88.99
 • aktivnosti profesionalnih umetničkih grupa ili organizacija, del. 90.0
 • aktivnosti sportskih klubova, del. 93.12
 • aktivnosti profesionalnih udruženja i asocijacija, del. 94.12