Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Delatnosti udruženja

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Delatnost političkih organizacija

Delatnost verskih organizacija

Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca

Delatnost sindikata

Ostale lične uslužne delatnosti

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Delatnost verskih organizacija

Obuhvata:

  • aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, konfesionalnih zajednica i ostalih verskih organizacija
  • aktivnosti manastira, samostana i drugih sličnih jedinica
  • aktivnosti u vezi s pružanjem pogrebnih verskih usluga

Ne obuhvata:

  • obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85
  • zdravstvene aktivnosti ovih organizacija, del. 86
  • socijalni rad ovih organizacija, del. 87 i 88