Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Eksploatacija ruda metala

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Eksploatacija uglja

Ostalo rudarstvo

Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale

Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina

Eksploatacija ostalih ruda i kamena

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina

Obuhvata:

  • eksploataciju industrijskog peska, građevinskog peska i šljunka
  • drobljenje i prosejavanje šljunka
  • eksploataciju građevinskog peska
  • eksploataciju opekarske gline, vatrostalne gline i kaolina

Ne obuhvata:

  • eksploataciju uljnog (bituminoznog, katranskog) peska, del. 06.10