Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

Delatnosti zapošljavanja

Iznajmljivanje i lizing

Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

Delatnost pozivnih centara

Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti

Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

Organizovanje sastanaka i sajmova

Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti

Usluge održavanja objekata i okoline

Zaštitne i istražne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

Obuhvata kopiranje, pripremanje dokumenata i druge specijalizovane aktivnosti koje predstavljaju podršku kancelarijskom poslovanju:

 • pripremanje dokumenata
 • korekciju i recenziju dokumenata
 • kucanje i obradu teksta
 • sekretarske pomoćne usluge
 • prepisivanje dokumenata i druge sekretarske usluge
 • kucanje i prekucavanje pisama
 • obradu pošte (sortiranje, adresiranje, itd.), izuzev direktnog poštanskog reklamiranja
 • fotokopiranje
 • kopiranje
 • diazokopiranje
 • druge usluge kopiranja dokumenata, bez pružanja usluga štampanja (npr. ofset štampa, brza štampa, digitalna štampa i predštamparske usluge)

Ne obuhvata:

 • štampanje dokumenata (ofset štampa, brza štampa itd.), del. 18.12
 • usluge predštampanja, del. 18.13
 • direktno poštansko reklamiranje, del. 73.11
 • specijalizovane stenografske usluge, del. 82.99
 • stenografske usluge, del. 82.99