Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Informacione uslužne delatnosti

Izdavačke delatnosti

Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti

Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

Izdavanje imenika i adresara

Izdavanje knjiga

Izdavanje novina

Ostala izdavačka delatnost

Izdavanje softvera

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

Programske aktivnosti i emitovanje

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Telekomunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Izdavanje knjiga

Obuhvata izdavanje:

  • knjiga u štampanom ili elektronskom obliku, u audio-zapisu ili na internetu
  • brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rečnika i enciklopedija
  • atlasa, mapa i karata
  • enciklopedija na kompakt-diskovima (CD-ROM)

Ne obuhvata:

  • proizvodnju globusa, del. 32.99
  • izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19
  • izdavanje zvučnih i muzičkih zapisa, del. 59.20
  • proizvode slobodnih umetnika, del. 90.03