Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

Državna uprava, ekonomska i socijalna politika

Obavezno socijalno osiguranje

Obavezno socijalno osiguranje

Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Obavezno socijalno osiguranje

Obuhvata:

  • finansiranje obaveznih programa socijalne zaštite i upravljanje njima:
    • zdravstveno osiguranje, osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih
    • penzijsko osiguranje
    • programi koji ublažavaju gubitak prihoda tokom porodiljskog odsustva, privremene nesposobnosti za rad, usled smrti supružnika itd.

Ne obuhvata:

  • dobrovoljno socijalno osiguranje, del. 65.30
  • usluge socijalne pomoći i socijalnog rada (bez smeštaja), del. 88.10 i 88.99