Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Socijalna zaštita bez smeštaja

Ostala socijalna zaštita bez smeštaja

Delatnost dnevne brige o deci

Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

Socijalna zaštita sa smeštajem

Zdravstvene delatnosti

Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

Obuhvata:

 • socijalne, savetodavne, zdravstvene usluge, usluge izbeglicama, usluge upućivanja na medicinske pretrage i slične usluge koje se pružaju licima u njihovim domovima ili drugde, od strane državnih ili privatnih organizacija za pomoć u slučaju nesreće i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć, kao i specijalista koji pružaju savetodavne usluge:
  • aktivnosti socijalnog usmeravanja dece i omladine
  • usvajanje, aktivnosti za sprečavanje nasilja nad decom i ostalim licima
  • konsultovanje u vezi s vođenjem porodičnog budžeta, bračno i porodično savetovanje, saveti u vezi s kreditom i dugovanjem
  • aktivnosti u užoj i široj zajednici (mesnoj zajednici, naselju i sl.)
  • pomoć žrtvama nesreće, izbeglicama, emigrantima i dr., uključujući privremena ili trajna skloništa za njih
  • profesionalna rehabilitacija i stručno osposobljavanje nezaposlenih lica uz ograničenja u obrazovanju
  • utvrđivanje ispunjenosti kriterijuma za primanje socijalne pomoći, dodataka za stanarinu ili ishranu
  • dnevne ustanove za beskućnike i ostale socijalno ugrožene grupe
  • dobrotvorne aktivnosti (npr. prikupljanje sredstava) i ostale aktivnosti podrške socijalnog rada

Ne obuhvata:

 • finansiranje i upravljanje fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
 • aktivnosti slične opisanim u ovoj grupi, ali sa smeštajem, del. 87.90