Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Socijalna zaštita bez smeštaja

Socijalna zaštita sa smeštajem

Zdravstvene delatnosti

Delatnost bolnica

Medicinska i stomatološka praksa

Ostala zdravstvena zaštita

Ostala zdravstvena zaštita

Ostala zdravstvena zaštita

Obuhvata:

 • zdravstvenu zaštitu koju ne obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije u bolnicama:
  • aktivnosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi uključujući i metode i postupke tradicionalne medicine; zdravstvenih saradnika (npr. defektolog, logoped, psiholog, biolog, hemičar, fizičar i dr.) u zdravstvenim ustanovama.

Ove aktivnosti se obavljaju u zdravstvenim ambulantama i ordinacijama u okviru firmi, škola, domova za stare, radničkim i društvenim organizacijama, kao i u privatnim ordinacijama (osim bolnica), stanu pacijenta ili na drugom mestu.

Obuhvata:

 • aktivnosti medicinskih laboratorija za:
  • analizu krvi, medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju;
  • zubnu tehniku;
 • aktivnosti banaka krvi, sperme i organa za transplantaciju itd.
 • sanitetski prevoz pacijenata, hitna pomoć, uključujući prevoz vazduhoplovima; ove usluge se često obezbeđuju tokom urgentnih medicinskih intervencija

Ne obuhvata:

 • izradu veštačkih zuba, proteza i protetičkog pribora od strane zubnih laboratorija, del. 32.50
 • prevoz pacijenata, bez opreme za spasavanje života i bez medicinskog osoblja, del. 49-51
 • nemedicinsko laboratorijsko ispitivanje, del. 71.20
 • ispitivanje ispravnosti hrane, del. 71.20
 • delatnosti bolnica, del. 86.10
 • zdravstvenu i stomatološku praksu, del. 86.2
 • domove za stara lica sa medicinskom negom, del. 87.10