Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Delatnost holding kompanija

Monetarno posredovanje

Ostale finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Finansijski lizing

Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Ostale usluge kreditiranja

Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Obuhvata:

 • ostale usluge finansijskog posredovanja, koje se prvenstveno odnose na druge vidove finansiranja, osim putem odobravanja kredita:
  • faktoring
  • usluge koje se odnose na svopove, opcije i druge hedžing instrumente
  • delatnost kompanija za vijatičke nagodbe (otkup polisa životnog osiguranja)
 • aktivnosti investiranja finansijskih sredstava za svoj račun (primarno u vlasničke hartije od vrednosti i udele), kao što je delatnost riziko (venture) kapital kompanija, investicionih klubova (ortakluka) i sličnih pravnih subjekata osnovanih s ciljem udruživanja finansijskih sredstava i njihovog investiranja (osim putem odobravanja zajmova i emisije dužničkih hartija od vrednosti, del. 64.92)
 • usluge investicionog bankarstva
 • dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun
 • garancijske i srodne usluge, osim u slučaju standardizovanih garancijskih šema koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja, del. 65.12

Ne obuhvata:

 • finansijski lizing, del. 64.91
 • poslovanje s hartijama od vrednosti za tuđ račun, del. 66.12
 • trgovinu, lizing i davanje u zakup nepokretnosti, del. 68
 • poslove naplate potraživanja za račun drugih lica bez otkupa dugova („bill collection“, „debt collection“), del. 82.91
 • donatorske i slične delatnosti organizacija koje se finansiraju na osnovu članarina, del. 94.99