Category2

Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

 • Obuhvata:
 • -ostale usluge finansijskog posredovanja, koje se prvenstveno odnose na druge vidove finansiranja, osim putem odobravanja kredita:
 • *faktoring
 • *usluge koje se odnose na svopove, opcije i druge hedžing instrumente
 • *delatnost kompanija za vijatičke nagodbe (otkup polisa životnog osiguranja)
 • -aktivnosti investiranja finansijskih sredstava za svoj račun (primarno u vlasničke hartije od vrednosti i udele), kao što je delatnost riziko (venture) kapital kompanija, investicionih klubova (ortakluka) i sličnih pravnih subjekata osnovanih s ciljem udruživanja finansijskih sredstava i njihovog investiranja (osim putem odobravanja zajmova i emisije dužničkih hartija od vrednosti, del. 64.92)
 • -usluge investicionog bankarstva
 • -dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun
 • -garancijske i srodne usluge, osim u slučaju standardizovanih garancijskih šema koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja, del. 65.12
 • Ne obuhvata:
 • -finansijski lizing, del...
Category1
Category3