Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom

Finansijske i robne berze

Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

Upravljanje fondovima

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

Obuhvata pomoćne delatnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute:

  • obradu finansijskih transakcija, kliring i saldiranje, uključujući transakcije obavljene kreditnim karticama
  • usluge investicionog konsaltinga i druge pomoćne usluge u vezi sa investicionim bankarstvom
  • usluge hipotekarnih konsultanata i brokera
  • usluge poverenika (trustee), fiducijarne i kastodi usluge na bazi provizije ili ugovorene naknade, bez investicionog (portfolio) upravljanja
  • obrada, kliring i saldiranje transakcija sa hartijama od vrednosti (klirinške kuće za hartije od vrednosti)

Ne obuhvata:

  • delatnost zastupnika (agenata) i posrednika (brokera) u osiguranju, del. 66.22
  • investiciono (portfolio) upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30