Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

Ketering

Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

Usluge pripremanja i posluživanja pića

Smeštaj

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

Obuhvata pružanje usluga pripremanja i dostavljanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana s potrošačima, za određeni period. Takođe uključuje i pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima. Hrana se obično priprema u centralnoj jedinici. Obuhvata:

  • pripremanje i dostavljanje obroka na osnovu ugovora (npr. za preduzeća koja se bave saobraćajem)
  • pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima
  • poslovanje kantina i kafeterija (npr. u fabrikama, ustanovama, bolnicama ili školama) na osnovu ugovora

Ne obuhvata:

  • proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89
  • trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47