Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

Instalacioni radovi u građevinarstvu

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

Postavljanje električnih instalacija

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

Ostali specifični građevinski radovi

Rušenje i pripremanje gradilišta

Završni građevinsko-zanatski radovi

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

Obuhvata instaliranje ostale opreme (osim električne, vodovodne, kanalizacione) za grejne i klimatizacione sisteme ili industrijska postrojenja u zgradama i ostalim građevinama. Obuhvata:

 • postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:
  • liftove i pokretne stepenice
  • automatska i obrtna vrata
  • gromobrane
  • sistem za vakuumsko čišćenje
  • toplotnu i zvučnu izolaciju, zaštitu od vibracija i dr.

Ne obuhvata:

 • instaliranje industrijskih mašina, del. 33.20