Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Socijalna zaštita bez smeštaja

Socijalna zaštita sa smeštajem

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti

Zdravstvene delatnosti

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

Obuhvata usluge smeštaja i nege za lica (osim za stara lica i lica s posebnim potrebama) koja ne mogu da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno.

Obuhvata:

 • celodnevno pružanje socijalne pomoći deci i specijalnim kategorijama ljudi sa izvesnim ograničenjima u sposobnosti za brigu o sebi, ali gde medicinska nega ili obrazovanje nisu bitni elementi:
  • sirotišta
  • dečiji domovi i prihvatilišta
  • vaspitno-popravni domovi za omladinu
  • privremena prihvatilišta za beskućnike
  • ustanove za brigu o samohranim majkama i njihovoj deci
  • grupe domova za resocijalizaciju lica sa društvenim i ličnim problemima
  • domovi za resocijalizaciju prestupnika i počinioce krivičnih dela
  • popravni domovi za maloletnike

Aktivnosti mogu obavljati državne ustanove i privatne organizacije.

Ne obuhvata:

 • finansiranje i upravljanje programima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
 • smeštajne ustanove s medicinskom negom, del. 87.10
 • domove za stara lica i lica s posebnim potrebama, del. 87.30
 • aktivnosti u vezi sa usvajanjem, del. 88.99
 • aktivnosti kratkoročnih prihvatilišta za žrtve prirodnih i drugih katastrofa, del. 88.99