Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Ostalo obrazovanje

Delatnost škola za vozače

Ostalo obrazovanje

Sportsko i rekreativno obrazovanje

Umetničko obrazovanje

Pomoćne obrazovne delatnosti

Predškolsko obrazovanje

Srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ostalo obrazovanje

Obuhvata:

 • obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja
 • akademsko tutorstvo
 • centre za učenje koji nude popravne kurseve
 • pripremne časove za polaganje ispita
 • učenje jezika i časove konverzacije, uključujući i škola engleskog jezika
 • obuku za rad na računaru
 • versku pouku
 • obuku za spasioce na bazenima i plažama
 • obuku za preživljavanje u prirodnom okruženju
 • obuku za javne nastupe
 • obuku u brzom čitanju

Ne obuhvata:

 • programe opismenjavanja za odrasle, del. 85.20
 • opšte srednje obrazovanje, del. 85.31
 • tehničko i stručno srednje obrazovanje, del. 85.32
 • visoko obrazovanje, del. 85.4