Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Ponovna upotreba materijala

Demontaža olupina

Ponovna upotreba razvrstanih materijala

Skupljanje otpada

Tretman i odlaganje otpada

Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Uklanjanje otpadnih voda

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Ponovna upotreba razvrstanih materijala

Obuhvata preradu metalnog i nemetalnog otpada i otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine, obično uključuje fizičke ili hemijske procese transformacije.

Takođe uključuje ponovnu upotrebu materijala iz tokova otpada u formi: 1) separacije i razvrstavanja materijala koji se mogu ponovno upotrebiti iz tokova neopasnog otpada ili 2) separacija i razvrstavanje mešovitog otpada koji se može ponovo upotrebiti, kao papir, plastika, iskorišćene limenke i metali u različite kategorije.

Primeri fizičkog ili hemijskog procesa transformacije:

 • mehaničko drobljenje metalnog otpada iz školjke automobila, mašine za pranje veša, bicikla i sl.
 • mehaničko smanjenje velikih gvozdenih delova kao železničkih vagona
 • sečenje metalnog otpada, starih neupotrebljivih vozila
 • druge metode mehaničkog tretmana radi smanjenja zapremine, kao što su sečenje i presovanje
 • regenerisanje metala iz fotografskih otpadaka na pr. fiksira, fotografskog papira i filma
 • regenerisanje gume, kao što su korišćene gume za proizvodnju sekundarnih sirovina
 • sortiranje i peletiranje plastike za proizvodnju sekundarnih sirovina (za cevi, saksije palete i sl.)
 • prerada (čišćenje, topljenje, mlevenje) otpada od plastike ili gume u granulate
 • drobljenje, čišćenje i sortiranje stakla
 • drobljenje, čišćenje i sortiranje drugih vrsta otpada, kao što je građevinski otpad za dobijanje sekundarnih sirovina
 • prerada upotrebljenog jestivog ulja i masti radi dobijanja sekundarnih sirovina
 • prerada ostalih otpadaka od hrane, pića, duvana i drugih ostataka u sekundarne sirovine.

Ne obuhvata:

 • proizvodnja gotovih proizvoda iz sekundarnih sirovina, kao što su: proizvodnja prediva i vlakana od ostataka konfekcijske robe, proizvodnja pulpe iz otpadnog papira, protektiranje guma ili proizvodnja metala iz metalnog otpada, koji treba da budu razvrstani u odgovarajuće delatnosti (sektor C prerađivačka industrija)
 • prerada otpada od nuklearnog goriva, del. 20.13
 • pretapanje otpada i ostataka od gvožđa, del. 24.10
 • ponovna upotreba otpada u procesu spaljivanja ili insineracije, del. 38.2
 • tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21
 • tretman organskog otpada radi odlaganja uključujući proces kompostiranja, del. 38.21
 • dobijanje energije tokom procesa insineracijeneopasnog otpada, del. 38.21
 • tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica itd., del. 38.22
 • tretman i odlaganje toksičnog i kontaminiranog otpada, del. 38.22
 • trgovina na veliko otpacima i ostacima, del. 46.77