Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

Instalacioni radovi u građevinarstvu

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

Postavljanje električnih instalacija

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

Ostali specifični građevinski radovi

Rušenje i pripremanje gradilišta

Završni građevinsko-zanatski radovi

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Postavljanje električnih instalacija

Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina:

 • postavljanje instalacija:
  • električnih vodova i priključaka
  • telekomunikacionih vodova
  • vodova za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove
  • satelitskih antena
  • rasvetnih sistema
  • protivpožarne alarme
  • alarmne sisteme protiv provala
  • ulične rasvete i električnih signala
  • rasvete na aerodromskim pistama
 • priključivanje električnih aparata za domaćinstvo, uključujući podno grejanje

Ne obuhvata:

 • izgradnju komunikacionih i energetskih dalekovoda, del. 42.22
 • nadzor i daljinski nadzor elektronskih sigurnosnih sistema, kao što su alarmi protiv provale i protivpožarni zaštitni sistemi, uključujući njihovo instaliranje i održavanje, del. 80.20