Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

Instalacioni radovi u građevinarstvu

Ostali specifični građevinski radovi

Rušenje i pripremanje gradilišta

Završni građevinsko-zanatski radovi

Bojenje i zastakljivanje

Malterisanje

Ostali završni radovi

Postavljanje podnih i zidnih obloga

Ugradnja stolarije

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Postavljanje podnih i zidnih obloga

Obuhvata:

 • postavljanje, popločavanje, nameštanje (ili oblaganje) u zgradama i ostalim građevinama:
  • keramičkih, betonskih ili kamenih, zidnih ili podnih pločica, i oblaganje peći keramičkim pločicama
  • parketa i drugih podnih obloga od drveta, pokrivanje zidova drvetom
  • tapisona i linoleumskih podnih pokrivača, uključujući i one od gume ili plastičnih masa
  • podnih i zidnih obloga od teraca, mermera, granita ili škriljca
  • tapeta