Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja farmaceutskih preparata

Proizvodnja farmaceutskih preparata

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja farmaceutskih preparata

Obuhvata:

 • proizvodnju lekova:
  • antiseruma i drugih frakcija krvi
  • vakcina
  • raznovrsnih medikamenata, uključujući i homeopatske preparate
 • proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata
 • proizvodnju medicinskih dijagnostičkih preparata, uključujući testove za proveru graviditeta
 • proizvodnju radioaktivnih dijagnostičkih preparata za preglede
 • proizvodnju biotehničkih farmaceutskih preparata
 • proizvodnju medicinski impregnirane vate, gaze, zavoja, bandažnog materijala, hirurškog ketguta i dr.
 • preradu biljaka (mlevenje, razvrstavanje) za farmaceutske svrhe

Ne obuhvata:

 • proizvodnju biljnih smesa (menta, sporiš, kamilica, itd.), del. 10.83
 • proizvodnju zubnog materijala i cementa, del. 32.50
 • proizvodnju cementa za rekonstrukciju kostiju, del. 32.50
 • proizvodnju hirurške odeće, del. 32.50
 • trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima, del. 46.46
 • trgovinu na malo farmaceutskim proizvodima, del. 47.73
 • istraživanje i razvoj u farmakologiji i biljnoj farmakologiji, del. 72.1
 • pakovanje farmaceutskih preparata, del. 82.92