Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja mašina opšte namene

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme

Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

Obuhvata proizvodnju:

 • električnih i drugih industrijskih i laboratorijskih peći i ložišta, uključujući i peći za spaljivanje
 • gorionika
 • električnih fiksnih uređaja za zagrevanje prostora i električnih grejača vode u bazenima
 • neelektričnih fiksnih uređaja za zagrevanje, npr. solarnih kolektora, parnih, uljnih i sličnih gorionika i uređaja za domaćinstva
 • električnih uređaja za zagrevanje u domaćinstvima (vazdušnih uređaja za zagrevanje na električni pogon, toplotnih pumpi itd.) i vazdušnih uređaja za zagrevanje koji ne rade na električni pogon
 • mehaničke opreme za loženje, rešetki, aparata za pražnjenje pepela itd.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • aparata za zagrevanje vode, za domaćinstvo, del. 25.21
 • sušara za poljoprivredu, del. 28.93
 • pekarskih peći, del. 28.93
 • sušara za drvo, celulozu, papir i karton, del. 28.99
 • medicinskih, hirurških ili laboratorijskih sterilizatora, del. 32.50
 • laboratorijskih (stomatoloških) peći, del. 32.50