Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja mašina opšte namene

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme

Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme

Obuhvata proizvodnju:

 • računskih mašina
 • registar-kasa
 • kalkulatora, elektronskih ili neelektronskih
 • mašina za obrađivanje pošiljki (kovertiranje, pečatiranje i adresiranje; otvaranje, sortiranje, skeniranje) i mašina za sređivanje pošiljki
 • pisaćih mašina
 • stenografskih mašina
 • kancelarijske knjigovezačke opreme
 • mašina za pisanje čekova
 • mašina za prebrojavanje i uvijanje metalnog novca
 • rezača za olovke
 • spajalica i mašina za skidanje spajalica
 • mašina za prebrojavanje glasova
 • držača za trake
 • probijača za rupe
 • mašina za fotokopiranje
 • kertridža za tonere
 • školskih tabli; belih tabli i marker-tabli
 • mašina za diktiranje (diktafona)

Ne obuhvata:

 • proizvodnju računara i perifernih uređaja, del. 26.20