Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Izgradnja brodova i čamaca

Proizvodnja borbenih vojnih vozila

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

Proizvodnja ostalih transportnih sredstava

Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

Obuhvata:

 • proizvodnju dizel, električnih, parnih i drugih lokomotiva
 • proizvodnju samohodnih železničkih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje
 • proizvodnju voznog parka za železnički i tramvajski saobraćaj, bez sopstvenog pogona:
  • putničkih vagona, vagona za transport robe, vagona-cisterni, vagona sa automatskim istovaranjem, vagona-radionica, vagona-dizalica, tendera i dr.
 • proizvodnju posebnih delova za železničke i tramvajske lokomotive i vagone:
  • obrtnih postolja, osovina i točkova, kočnica i delova za njih
  • kuka i spojnica vagona, odbojnika i delova za njih; amortizera
  • kostura vagona i lokomotiva; karoserije; spojeva za prolaz između vagona i dr.
 • proizvodnju rudarskih lokomotiva i vagona
 • proizvodnju mehaničkih i elektromehaničkih uređaja za signalizaciju, kontrolu sigurnosti i upravljanje železničkim, tramvajskim i drumskim saobraćajem unutrašnjim vodenim putevima, objektima za parkiranje, lučkim instalacijama i aerodromima
 • fabričku obnovu i remont šinskih vozila
 • proizvodnju sedišta za šinska vozila

Ne obuhvata proizvodnju:

 • nesastavljenih šina, del. 24.10
 • sastavnih delova za pričvršćivanje železničkih šina, del. 25.99
 • elektromotora, del. 27.11
 • električne opreme: signalne, zaštitne i za upravljanje u saobraćaju, del. 27.90
 • motora i turbina, del. 28.11