Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja mašina opšte namene

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože

Proizvodnja mašina za metalurgiju

Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Proizvodnja mašina zaizradu plastike i gume

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

Obuhvata proizvodnju:

 • sušara za poljoprivredu
 • mašina za mlekarsku industriju:
  • separatora pavlake
  • mašina za obradu i preradu mleka
  • mašina za izradu sira (homogenizatora, kalupa, presa i dr.)
 • mašina za mlinsku industriju:
  • mašina za čišćenje, sortiranje ili razvrstavanje semena, žita ili sušenog mahunastog povrća (vejača, sita, separatora, mašina za pranje semenja)
  • mašina za proizvodnju brašna (mlinova, prosejivača, čistača mekinja, mešalica, mašina za odstranjivanje ljuspica s pirinča i mašina za razdvajanje zrnevlja)
 • presa i mašina za gnječenje u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova i dr.
 • mašina za pekarsku industriju i izradu makarona, špageta i sličnih proizvoda:
  • pekarskih peći, uređaja za mešenje, komadanje, razdeljivanje i oblikovanje testa, mašina za slaganje keksa i dr.
 • mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša, kakaoa ili čokolade; za proizvodnju šećera i piva; obradu mesa ili živine, pripremu voća, koštunjavog voća ili povrća, ribe, ljuskara ili morske hrane
 • mašina za filtriranje i čišćenje
 • mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja
 • mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara, duvana za lulu, duvana za žvakanje, burmuta i dr.
 • mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima

Ne obuhvata proizvodnju:

 • opreme za sterilizaciju hrane i mleka zračenjem, del. 26.60
 • mašina za pakovanje, zavijanje i merenje, del. 28.29
 • mašina za čišćenje, sortiranje ili klasiranje jaja, voća ili drugih plodova (sem semenja, žitarica i sušenog mahunastog povrća), del. 28.30