Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja mašina opšte namene

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože

Proizvodnja mašina za metalurgiju

Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Proizvodnja mašina zaizradu plastike i gume

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

Obuhvata proizvodnju:

 • sušilica za drvo, celulozu, papir, karton i druge materijale (osim za poljoprivredne proizvode i tekstil)
 • štamparskih i knjigovezačkih mašina, kao i mašina za delatnosti koje podržavaju štampanje na velikom broju materijala
 • mašina za izradu crepa i opeke, za oblikovanje keramičkih proizvoda, cevi, grafitnih elektroda, kreda za pisanje, kalupa za livnice i dr.
 • poluprovodnih proizvodnih mašina
 • industrijskih višenamenskih robota
 • različitih specijalnih mašina i opreme:
  • mašina za sastavljanje električnih i elektronskih svetiljki, cevi i sijalica
  • mašina za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe, staklenih vlakana ili prediva
  • mašina i aparata za separaciju izotopa; mašina za izradu užadi i dr.
 • opreme za centriranje i balansiranje guma; opreme za balansiranje (osim balansiranja točkova)
 • sistema za centralno podmazivanje
 • opreme za lansiranje letelica, katapulta i slične opreme
 • automatskih uređaja za kuglanje (opreme za nameštanje kugli)
 • naprava za zabavne parkove: ringišpila, tobogana, streljana, ljuljaški itd.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • aparata za domaćinstvo, del. 27.5
 • mašina za fotokopiranje, del. 28.23
 • mašina za obradu tvrde gume i plastike ili hladnog stakla, del. 28.49
 • modula za ingote, del. 28.91