Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja aparata za domaćinstvo

Proizvodnja baterija i akumulatora

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije

Proizvodnja opreme za osvetljenje

Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja žičane i kablovske opreme

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

Obuhvata proizvodnju žičane opreme za električna kola koja sadrže struju ili ne, bez obzira na materijal.

Obuhvata proizvodnju:

 • šipki za autobuse, električnih provodnika (osim prekidača)
 • GFCI (uzemljenih strujnih prekidača)
 • držača za lampe
 • osigurača i kalemova
 • prekidača za električne instalacije (npr. prekidača na pritisak, automatskih prekidača, na sponu, prebacivača)
 • električnih ispusta i štek-kontakata
 • kutija za električne žice (npr. preklopnih kutija)
 • električnih vodova i priključaka
 • električne opreme za uključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za priključivanje u električna strujna kola:
  • sklopki, osigurača, odvodnika prenapona, ograničivača napona, prekidača i razvodnih kutija, releja, priključnica i dr.
 • plastične žičane opreme koja ne prenosi struju, uključujući plastične razvodne kutije, plastične priključke i poklopce za prekidače

Ne obuhvata proizvodnju:

 • keramičkih izolatora, del. 23.43
 • elektronskih elemenata za konektore, utičnice i prekidače, del. 26.11