Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja aparata za domaćinstvo

Proizvodnja baterija i akumulatora

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije

Proizvodnja opreme za osvetljenje

Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja žičane i kablovske opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostale električne opreme

Obuhvata proizvodnju različite električne opreme, osim motora, generatora i transformatora, baterija i akumulatora, žičanih proizvoda, svetleće opreme i kućnih aparata.

Obuhvata proizvodnju:

 • fiksnih punjača baterija
 • električnih uređaja za otvaranje i zatvaranje vrata
 • električnih zvona
 • produžnih kablova napravljenih od kupljene izolacione žice
 • ultrazvučnih (ultrasoničnih) mašina za čišćenje (osim laboratorijskih i stomatoloških)
 • invertora u čvrstom stanju, aparata za ispravljanje struje, ogrevnih ćelija, regulisanog i neregulisanog pribora za napajanje
 • pribora za neprekidno napajanje (UPS)
 • ugušivača talasa (osim za voltažu na nivou distribucije)
 • kablova, produžnih kablova i drugih setova električnih kablova od izolovane žice i sa konektorima
 • karbonskih i grafitnih elektroda, kontakata i drugih električnih proizvoda od karbona i grafita
 • delova akceleratora
 • električnih kondenzatora, otpornika i sličnih elemenata
 • elektromagneta
 • sirena
 • elektronskih semafora
 • električnih znakova
 • električne opreme za signalizaciju ili uređivanje saobraćaja
 • električnih izolatora (osim od stakla i porculana) i opreme od neplemenitih metala
 • električne opreme za zavarivanje i lemljenje, uključujući ručne okove za lemljenje

Ne obuhvata proizvodnju:

 • izolatora i izolacionih elemenata od keramike, del. 23.43
 • ugljenih i grafitnih vlakana i proizvoda (osim elektroda i električne opreme), del. 23.99
 • ispravljača koji sadrže elektronske komponente, integrisanih kola regulisanih voltažom, integrisanih kola, konvertora struje, elektronskih otpornika i sličnih uređaja, del. 26.11
 • transformatora, motora, generatora, prekidača, releja i industrijskih kontrolora, del. 27.1
 • baterija, del. 27.20
 • komunikacione žice, žičane opreme koja prenosi i koja ne prenosi struju, del. 27.3
 • opreme za osvetljenje, del. 27.40
 • aparata za domaćinstvo, del. 27.5
 • neelektrične opreme za zavarivanje i lemljenje, del. 28.29
 • električne opreme za motorna vozila (generatora, alternatora, svećica, sistema za prozore i vrata na struju i regulatora voltaže), del. 29.31
 • laboratorijskih ultrazvučnih aparata za čišćenje, del. 26.51
 • elektromotora, generatora i transformatora i opreme za distribuciju i upravljanje, del. 27.1
 • akumulatora, primarnih ćelija i baterija, del. 27.20
 • izolovane žice i kablova, del. 27.3
 • uređaja za osvetljenje, del. 27.40
 • električnih aparata za domaćinstvo, del. 27.5
 • aparata za zavarivanje na gas, del. 28.29
 • neelektrične opreme za varenje i lemljenje, del. 28.29
 • elektrodelova i elektronske opreme za motorna vozila i njihove motore, del. 29.31