Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame

Proizvodnja drvne ambalaže

Proizvodnja furnira i ploča od drveta

Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

Proizvodnja parketa

Rezanje i obrada drveta

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

Obuhvata:

 • proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u građevinarstvu:
  • greda, drveta za rogove (krov), krovnih konstrukcija i dr.
  • drvenih krovnih podupirača, prefabrikovanih, laminiranih lepkom i povezanih metalom
  • vrata, prozora, kapaka i njihovih okvira, koji sadrže ili ne sadrže metalne delove opreme kao što su šarke, brave itd.
  • stepenika, ograda i dr.
  • šindre, cepanog (tesanog) drveta, kalupa, modela i ukrasa od drveta
 • proizvodnju montažnih kuća ili elemenata prevashodno od drveta, npr. sauna
 • proizvodnju pokretnih kućica
 • proizvodnju zidova i pregrada od drveta (osim onih koji mogu da stoje samostalno)

Ne obuhvata:

 • proizvodnju kuhinjskih garnitura, polica za knjige, ormara za odeću i sl., del. 31.01, 31.02 i 31.09
 • proizvodnju samostojećih proizvoda od drveta, del. 31.0