Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja brusnih proizvoda

Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

Proizvodnja cementa, kreča i gipsa

Proizvodnja građevinskih materijala od gline

Proizvodnja ostalih keramičkih i porcelanskih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

Obuhvata proizvodnju:

  • frikcionih materijala i nemontiranih predmeta od njih, na bazi mineralnih supstanci ili celuloze
  • mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure), kamena vuna i slična mineralna vuna, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline i slični materijali za toplotnu i zvučnu izolaciju
  • proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obrađen liskun i proizvodi od liskuna, treseta, grafita (osim elektromaterijala) i dr.
  • proizvoda od asfalta i sličnih materijala (npr. lepljive trake, ugljene katranske crne smole)
  • veštačkog korunda

Ne obuhvata proizvodnju:

  • staklene vune i proizvoda od staklene vune, del. 23.14
  • grafitnih elektroda, del. 27.90
  • ugljenika ili grafitnih zaptivača, del. 28.29