Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja komunikacione opreme

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računara i periferne opreme

Proizvodnja računara i periferne opreme

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja računara i periferne opreme

Obuhvata proizvodnju i/ili sastavljanje računara svih vrsta, kao što su centralne jedinice, stoni računari, prenosni računari (laptopovi) i serveri, i računarske periferne opreme, kao što su oprema za skladištenje podataka, ulazne i izlazne jedinice (štampači, monitori, tastature i dr.). Računari mogu biti analogni, digitalni ili hibridni. Najčešći su digitalni računari i obavljaju sledeće:

 1. pamte program ili programe obrade, kao i podatke potrebne za trenutnu realizaciju programa
 2. mogu se programirati u skladu sa zahtevima korisnika
 3. izvode aritmetičke operacije koje odredi korisnik
 4. bez učešća ljudskog posredovanja izvode program obrade koji se od njih traži

Analogni računari mogu simulirati matematičke modele i sadrže sve elemente analognog upravljanja i programiranja.

Obuhvata proizvodnju:

 • stonih računara
 • centralnih jedinica
 • laptopova
 • pogonskih magnetnih diskova, flash drive uređaja i drugih uređaja za čuvanje podataka
 • optičkih diskova (npr. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
 • štampača, monitora i tastatura
 • svih vrsta miševa, ručki za igrice i pribora, s pratećom kuglicom
 • računarskih terminala za posebne namene
 • servera
 • optičkih čitača, uključujući bar-kod skenere
 • čitača „pametnih“ kartica
 • kaciga za virtuelnu stvarnost
 • računarskih projektora (video-odašiljača)
 • računarskih terminala
 • višenamenske kancelarijske opreme koja služi za obavljanje dve ili više funkcija: štampanje, optičko čitanje, fotokopiranje i slanje faksova

Ne obuhvata:

 • umnožavanje snimljenih zapisa (računarskih programa, audio i video zapisa itd.), del. 18.2
 • proizvodnju elektronskih elemenata, opreme za računare i periferne jedinice, del. 26.1
 • proizvodnju ulazno-izlaznih računarskih modema, del. 26.12
 • proizvodnju umetnutih elektronskih kartica, modula i priključaka, del. 26.12
 • proizvodnju elektronskih matičnih ploča, del. 26.12
 • proizvodnju modema i noseće opreme, del. 26.30
 • proizvodnju digitalne komunikacione opreme za prenos podataka, npr. mostova i usmerivača, del. 26.30
 • proizvodnju elektronskih aparata za opšte korišćenje, npr. plejera i DVD-plejera, del. 26.40
 • proizvodnju televizora, monitora i displeja, del. 26.40
 • proizvodnju konzola za video-igrice, del. 26.40
 • proizvodnju magnetnih i optičkih nosilaca zapisa za računar, del. 26.80