Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala

Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

Proizvodnja metalnih konstrukcija

Proizvodnja oružja i municije

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe opšte namene

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

Obuhvata proizvodnju:

 • metalnih užadi, pletenih traka i sl. proizvoda
 • neizolovanih i izolovanih metalnih kablova koji nisu namenjeni za prenos električne energije
 • prevučene žice
 • proizvoda od žice (bodljikave žice, žičanih ograda, rešetki, mreža i dr.)
 • eksera, spajalica, igala i sl.
 • mreža i rešetki od rastegnutih gvozdenih, čeličnih ili bakarnih ploča
 • opruga (osim za satove):
  • lisnatih opruga, spiralnih opruga i torzionih poluga
  • listova za opruge
 • lanaca, osim lanaca za prenos energije i rezanje

Ne obuhvata proizvodnju:

 • opruga za satove i ručne satove, del. 26.52
 • izolovanih žica i kablova za prenos struje, del. 27.32
 • pogonsko-prenosnih lanaca, del. 28.15