Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Sakupljanje šumskih plodova

Sakupljanje šumskih plodova

Seča drveća

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Sakupljanje šumskih plodova

Obuhvata:

  • sakupljanje divljih plodova: pečuraka, tartufa, jagoda, borovnica, lešnika, kestena i dr.
  • sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kaučukove smole, plute, laka, smole, balzama, žira, divljeg kestena, mahovine, lišajeva i dr.

Ne obuhvata:

  • gajenje šumskih proizvoda, osim hrasta plutnjaka, del. 01
  • gajenje pečuraka ili tartufa, del. 01.13
  • gajenje drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća, del. 01.25
  • sakupljanje drva za ogrev, del. 02.20
  • rezanje i obradu drveta, del. 16.10