Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Ponovna upotreba materijala

Skupljanje otpada

Skupljanje opasnog otpada

Skupljanje otpada koji nije opasan

Tretman i odlaganje otpada

Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Uklanjanje otpadnih voda

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Skupljanje otpada koji nije opasan

Obuhvata:

  • sakupljanje neopasnog čvrstog otpada (smeće) na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovno upotrebiti
  • sakupljanje reciklabilnih materijala
  • sakupljanje otpada sa javnih površina
  • sakupljanje građevinskog otpada
  • sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak
  • sakupljanje tekstilnog otpada
  • aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad

Ne obuhvata:

  • skupljanje opasnog otpada, del. 38.12
  • rad deponija za odlaganje otpada koji nije opasan, del. 38.21
  • rad postrojenja za sortiranje i razdvajanje mešanog otpada (na papirni, plastični itd.) namenjenog za reciklažu, del. 38.32