Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Socijalna zaštita bez smeštaja

Ostala socijalna zaštita bez smeštaja

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

Socijalna zaštita sa smeštajem

Zdravstvene delatnosti

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

Obuhvata:

  • socijalne, savetodavne, zdravstvene i slične usluge starim licima i licima s posebnim potrebama koje se pružaju u njihovim domovima ili drugde, od strane države ili privatnih organizacija i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć i specijalista koji pružaju savetodavne usluge:
    • obilazak starih lica i lica s posebnim potrebama
    • dnevnu negu za stara lica ili lica s posebnim potrebama
    • stručnu rehabilitaciju i osposobljavanje lica s posebnim potrebama i ograničenjem u mogućnosti obrazovanju

Ne obuhvata:

  • finansiranje i upravljanje fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
  • aktivnosti slične opisanim u ovoj grupi, ali sa smeštajem, del. 87.30
  • dnevnu negu za decu s posebnim potrebama, del. 88.91