Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Ponovna upotreba materijala

Skupljanje otpada

Tretman i odlaganje otpada

Tretman i odlaganje opasnog otpada

Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Uklanjanje otpadnih voda

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja čvrstog i neopasnog otpada koji nije čvrst:

  • rad deponija neopasnog otpada
  • odlaganje (zbrinjavanje) neopasnog otpada spaljivanjem ili insineracijom ili drugim metodama, sa ili bez iskorišćavanja za proizvodnju električne energije ili pare, komposta, zamene za goriva, biogas, pepeo ili drugi proizvodi za dalju upotrebu.
  • tretman organskog otpada za odlaganje

Ne obuhvata:

  • insineraciju i spaljivanje opasnog otpada, del. 38.22
  • rad postrojenja za sortiranje mešovitog otpada kao papir,plastika iskorišćene limenke i metale za ponovnu upotrebu, del. 38.32
  • dekontaminaciju, čišćenje zemljišta, vode, odstranjivanje opasnog materija, del. 39.00