Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

Usluge pripremanja i posluživanja pića

Usluge pripremanja i posluživanja pića

Smeštaj

Zdravstvena i socijalna zaštita

Usluge pripremanja i posluživanja pića

Obuhvata pripremanje i posluživanje pića za konzumiranje na licu mesta:

  • u barovima
  • u tavernama
  • u koktel salonima
  • u diskotekama
  • u pivnicama
  • u kafićima
  • prodaju pića sa specijalizovanih vozila

Ne obuhvata:

  • preprodaju pakovanih/pripremljenih pića, del. 47
  • prodaju pića posredstvom automata, del. 47.99
  • poslovanje diskoteka i prostora za igru bez posluživanja pića, del. 93.29