Category2

Bežične telekomunikacije

  • Obuhvata aktivnosti koje se odnose na upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem bežične telekomunikacione infrastrukture. Ovi uređaji omogućavaju višesmeran prenos elektromagnetskim talasima i mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija.
  • Uključene su i aktivnosti koje se odnose na održavanje i upravljanje, kao i mobilnih i drugih bežičnih telekomunikacionih mreža.
  • Obuhvata i kupovinu pristupa i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje bežičnih telekomunikacionih usluga (izuzev satelitskih) poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem ovog kapaciteta.
  • Takođe obezbeđuje internet pristup od strane operatora bežične infrastrukture.
  • Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.
Category1
Category3