Category2

Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

  • Obuhvata različitu proizvodnju dobara i usluga u domaćinstvima. Domaćinstvo treba svrstati ovde samo u slučaju kada nije moguće identifikovati pretežnu delatnost na osnovu koje se ono izdržava.
  • Ako domaćinstvo proizvodi za tržište, ono se razvrstava prema pretežnoj delatnosti koju obavlja.
Category1
Category3