Category2

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

  • Obuhvata eksploataciju sirove nafte, kondenzata i prirodnog gasa na eksploatacionim poljima, eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih) peskova na eksploatacionim poljima radi dobijanja nafte, kao i prateće operacije, sve do transporta proizvoda van eksploatacionog polja.
  • Ne obuhvata:
  • -uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i prirodnog gasa, del. 09.10
  • -istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10
  • -proizvodnju derivata nafte, del. 19.20
  • -geofizička snimanja i izradu geoloških karata, del. 71.12
Category1
Category3