Category2

Eksploatacija sirove nafte

  • Obuhvata:
  • -eksploataciju naftnih i naftno-gasnih ležišta
  • -postupke za izdvajanje sirove nafte (dekantacija, desalinizacija, dehidratacija, stabilizacija, itd.)
  • -eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih, bituminoznih) peskova i procese dobijanja sirove nafte
  • Ne obuhvata:
  • -istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10
  • -uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i prirodnog gasa, del. 09.10
  • -proizvodnju derivata nafte, del. 19.20
  • -izdvajanje tečnog naftnog gasa u rafinerijama nafte, del. 19.20
  • -cevovodni transport van eksploatacionog polja, del. 49.50
Category1
Category3