Category2

Eksploatacija uglja

  • Obuhvata podzemnu i površinsku eksploataciju uglja i procese pripreme mineralnih sirovina (čišćenje, separacija i drugo) koji se obavljaju na eksploatacionom polju u cilju dobijanja tržišnog proizvoda.
  • Ne obuhvata proizvodnju koksa (del. 19.10), prateće usluge pri eksploataciji uglja (del. 09.90), kao ni briketa od nafte (del. 19.20).
Category1
Category3