Category2

Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

  • Obuhvata:
  • -socijalne, savetodavne, zdravstvene usluge, usluge izbeglicama, usluge upućivanja na medicinske pretrage i slične usluge koje se pružaju licima u njihovim domovima ili drugde, od strane državnih ili privatnih organizacija za pomoć u slučaju nesreće i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć, kao i specijalista koji pružaju savetodavne usluge:
  • *aktivnosti socijalnog usmeravanja dece i omladine
  • *usvajanje, aktivnosti za sprečavanje nasilja nad decom i ostalim licima
  • *konsultovanje u vezi s vođenjem porodičnog budžeta, bračno i porodično savetovanje, saveti u vezi s kreditom i dugovanjem
  • *aktivnosti u užoj i široj zajednici (mesnoj zajednici, naselju i sl.)
  • *pomoć žrtvama nesreće, izbeglicama, emigrantima i dr., uključujući privremena ili trajna skloništa za njih
  • *profesionalna rehabilitacija i stručno osposobljavanje nezaposlenih lica uz ograničenja u obrazovanju
  • *utvrđivanje ispunjenosti kriterijuma za primanje socijalne pomoći, dodataka za stanarinu ili...
Category1
Category3