Category2

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

 • Obuhvata usluge smeštaja i nege za lica (osim za stara lica i lica s posebnim potrebama) koja ne mogu da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno.
 • Obuhvata:
 • -celodnevno pružanje socijalne pomoći deci i specijalnim kategorijama ljudi sa izvesnim ograničenjima u sposobnosti za brigu o sebi, ali gde medicinska nega ili obrazovanje nisu bitni elementi:
 • *sirotišta
 • *dečiji domovi i prihvatilišta
 • *vaspitno-popravni domovi za omladinu
 • *privremena prihvatilišta za beskućnike
 • *ustanove za brigu o samohranim majkama i njihovoj deci
 • *grupe domova za resocijalizaciju lica sa društvenim i ličnim problemima
 • *domovi za resocijalizaciju prestupnika i počinioce krivičnih dela
 • *popravni domovi za maloletnike
 • Aktivnosti mogu obavljati državne ustanove i privatne organizacije.
 • Ne obuhvata:
 • -finansiranje i upravljanje programima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
 • -smeštajne ustanove s medicinskom negom, del. 87.10
 • -domove za stara lica i lica s posebnim potrebama, del...
Category1
Category3