Category2

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

  • U ovu oblast svrstana je proizvodnja vlakana celuloze, papira i konvertovanih papirnih proizvoda. Proizvodnja ovih proizvoda grupisana je zajedno zbog toga što oni predstavljaju seriju povezanih proizvodnih procesa. U jednoj proizvodnoj jedinici obavlja se više od jedne aktivnosti.
  • U osnovi postoje tri aktivnosti: proizvodnja vlakana celuloze podrazumeva separaciju celuloznih vlakana od ostalih materija u drvetu ili korišćenom papiru i mešanje reagenasa u malim količinama da bi se ojačalo vezivanje vlakana. Proizvodnja papira podrazumeva oslobađanje celuloze na pokretnu žičanu podlogu kako bi se formirao neprekidan list. Konvertovani papirni proizvodi se prave od papira i drugih materijala primenom različitih tehnika.
  • Papirni proizvodi mogu da budu štampani (npr. tapeti, ukrasni papir za poklone itd.) ukoliko štampanje informacije nije glavna svrha delatnosti.
  • Proizvodnja celuloze, papira i kartona uključena je u granu 17.1, dok ostale grupe uključuju proizvodnju dalje prerađenog...
Category1
Category3