Category2

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare
  • -proizvodnju pomoćnih uređaja za parne kotlove: kondenzatora pare, ekonomajzera, pregrejača, sakupljača i akumulatora pare i dr.
  • -proizvodnju nuklearnih reaktora, osim uređaja za separaciju izotopa
  • -proizvodnju delova za parne kotlove
  • -izgradnju sistema cevi koji se uključuje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi, zajedno s pratećim priborom i konstrukcionim radovima
  • Ne obuhvata proizvodnju:
  • -kotlova za centralno grejanje i radijatora, del. 25.21
  • -parnih turbina, del. 28.11
  • -separatora izotopa, del. 28.99
Category1
Category3
Footer1
Footer2