Category2

Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

  • Obuhvata smeštaj i usluge nege za stara lica i lica s posebnim potrebama koja nisu u stanju da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno. Nega uključuje smeštaj, hranu, nadzor i pomoć u svakodnevnom životu, kao što je usluga održavanja domaćinstva. U nekim slučajevima ove jedinice obezbeđuju kvalifikovanu medicinsku negu za one koji se nalaze u izdvojenim prostorijama u okviru ustanove.
  • Obuhvata:
  • -pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba
  • -trajnu negu penzionerima
  • -domove za stara lica s minimalnom medicinskom negom
  • -domove za smeštaj starih i onemoćalih lica bez bolničke nege
  • Ne obuhvata:
  • -domove za stara lica s medicinskom negom, del. 87.10
  • -socijalni rad sa smeštajem gde medicinska nega ili obrazovanje nisu od primarnog značaja, del. 87.90
Category1
Category3