Category2

Seča drveća

 • Obuhvata:
 • -seču drveća i proizvodnju sortimenata za potrebe drvne industrije
 • -proizvodnju sortimenata koji se koriste u neobrađenom obliku, kao što su jamska drva, TT stubovi, motke i kolje
 • -sakupljanje i proizvodnju drveća u energetske svrhe
 • -sakupljanje i proizvodnju otpadaka nastalih sečom drveća u energetske svrhe
 • Proizvodi ovih aktivnosti mogu biti oblovina ili suvo granje za ogrev.
 • Ne obuhvata:
 • -gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29
 • -gajenje šuma i ostale šumarske aktivnosti: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva, del. 02.10
 • -sakupljanje šumskih proizvoda, del. 02.30
 • -proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10
 • -proizvodnju drvenog uglja suvom destilacijom drveta, del. 20.14
Category1
Category3