Category2

Skupljanje otpada koji nije opasan

 • Obuhvata:
 • -sakupljanje neopasnog čvrstog otpada (smeće) na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovno upotrebiti
 • -sakupljanje reciklabilnih materijala
 • -sakupljanje otpada sa javnih površina
 • -sakupljanje građevinskog otpada
 • -sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak
 • -sakupljanje tekstilnog otpada
 • -aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad
 • Ne obuhvata:
 • -skupljanje opasnog otpada, del. 38.12
 • -rad deponija za odlaganje otpada koji nije opasan, del. 38.21
 • -rad postrojenja za sortiranje i razdvajanje mešanog otpada (na papirni, plastični itd.) namenjenog za reciklažu, del. 38.32
Category1
Category3