Category2

Sudske i pravosudne delatnosti

  • Obuhvata:
  • -upravljanje sudovima i rad sudova za parnične, krivične, upravne, prekršajne i druge sudske postupke, kao i rad drugih pravosudnih organa, uključujući i javno tužilaštvo i zastupnika državnih organa, organa teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave
  • -donošenje sudskih odluka i tumačenje zakona
  • -upravljanje zavodima za izvršenje krivičnih sankcija
  • Ne obuhvata:
  • -savetovanje i zastupanje u krivičnom postupku, građanskim i ostalim sporovima, del. 69.10
  • -aktivnosti zatvorskih škola, del. 85
  • -aktivnosti zatvorskih bolnica, del. 86.10
Category1
Category3